CzerwonaJakKrew

154 teksty – auto­rem jest Czer­wo­naJak­Krew.

Nie...

Ten rękaw po­wiewający na wietrze
To tyl­ko niemłodość.
Te fałdy porzu­cone na prześcierad­le po przes­pa­nej no­cy
I resztki snu leżące na poduszce
To tyl­ko niemiłość.
Nierówno przes­pa­ne po­ran­ki i nierówno wy­palo­ne pa­piero­sy gdzieś po­między wczorajszą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lipca 2017, 11:37

szelest

mo­ja wiel­ka Miłość oka­zała się szelestem
który gar­dzi z początku in­ny­mi
a z cza­sem sta­je się ta­ki sam

miała oczy widzące tyl­ko jed­ne usta
i siły tak duże
jak gdy­by nig­dy wyczer­pać się nie miały
dłonie oplatające [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 marca 2017, 19:47

Odebranie dźwięku

Włożyłabym cię w stu­wer­so­wy nawias
I głos twój byłby bezgłośny
I głos twój byłby nie do uchwycenia
A two­je ruchy stra­ciłyby dźwięczność.

War­gi są ciepłe, ciało jeszcze bardziej
Szkła źre­nic wy­padają z oczo­dołów, bym po chwi­li zebrała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 grudnia 2016, 23:41

Imiona

Jest jasno.
Obudziło się do życia zmęczo­ne Miasto.
Mias­to kiedyś nie miało twarzy.
Nie miało imienia
ani mieszkańców.
Pus­te uli­ce od cza­su do cza­su wy­pełniał nieza­winiony smu­tek.
Pus­ty­mi uli­cami płynęły stru­gi zmar­no­wane­go czasu.
Na py­tanie dlaczego
nie pot­ra­fię odpowiedzieć
Przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 maja 2016, 22:45

Space

"kiedyś słowem cza­rowałam mo­jego chłopca
dzi­siaj mam ręce we krwi
kiedyś słowem ma­lowałam przyszłość
dzi­siaj wys­tar­czy, że na­rysuję so­bie no­wy dom"

na początku była kreska
dzi­siaj niczym nie różni się od prehistorii
uczu­cia zam­knięte w alegoriach
us­ta wyk­rzy­wione w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 kwietnia 2016, 22:50

...

Masz cały świat przed sobą
Każde drzwi otworem
Dłonie wyciągnięte
Us­ta uśmiechnięte

Zamknięte.

Masz wnętrze
włas­ne samotne

Obce.

Nie-zależność.
Wolną wolę wol­ny wybór wol­ność słowa
Prag­ma­tyzm wy­korzys­ta­nie wie­dzy w prak­ty­ce ciąg przyczynowo-skutkowy

Masz ciało.
Ciało żyje życiem własnym
Pachnie swędzi kur­czy się

Śmier­dzi.
Od cza­su do cza­su odzy­wa się bólem mi­liardów istnień.

Duszę też masz
Dusza po­dob­no po śmier­ci wędru­je chodnikami
Po­nad ciałem się unosi

Jes­teś wolny.
Za trzy mi­nuty zachód słońca. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 marca 2016, 19:34

...

Gdy­bym zap­ro­siła cię te­raz do moich słów
To tak jak­bym usiadła przy tobie
I zaczęła mówić o nies­kończo­ności naszych wnętrz
A ty prze­cież jes­teś uoso­bieniem zdro­wego rozsądku
Myśli no­sisz kil­ka cen­ty­metrów pod ziemią

Uczu­cia za­burzają ure­gulo­wany przebieg [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2016, 00:13

Skończoność

Smu­tek nie trwa wiecznie
Co znaczy tyl­ko jedno:
smut­kiem nie da się dzielić w nieskończoność

Pew­ne­go dnia skończą się li­tery i atrament
A może po pros­tu myśli przes­taną układać się w jedność
Odmówią posłuszeństwa, przesycone
Roz­mnożą się tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 stycznia 2016, 18:40

Linia

I Bóg powiedział:
A to­bie dam ciało.
Ciało spad­nie ci z nieba, kiedy pew­ne­go dnia po­pat­rzysz w lustro.
Lus­tro po­wie ci, że ciało zos­ta­nie z tobą na zawsze.
Bo nic oprócz ciała w tym życiu nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 stycznia 2016, 18:09

Król Dawid

Dro­gi ukocha­ny wyb­ra­ny najwspanialszy
Mar­twy.

Ja­ko naj­większy z moich auto­rytetów
Zys­ku­jesz zaszczyt by­cia in­spi­racją do zmiany zdjęcia profilowego
Na­go wy­rażam żałobę po tobie
Ubioram ją w słowa, cho­ciaż trud­no niez­wykle wy­razić cały mój ból

Dzięki tobie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2016, 23:04

CzerwonaJakKrew

Mała... Stanowczo zbyt mała na ten świat...

Zeszyty
  • Ulubione... – naj­lep­sze naj­lep­szych...

  • Zbyt dobre... – Czy­li za dob­re, by nie przeczy­tać, za dob­re, by się nie zat­rzy­mać… Zbyt dob­re… Zde­cydo­wanie...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CzerwonaJakKrew

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 lipca 2017, 16:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie...  

11 marca 2017, 21:51Smurf007 sko­men­to­wał tek­st szelest

20 grudnia 2016, 00:16♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Odebranie dźwięku

10 grudnia 2016, 18:52silvershadow sko­men­to­wał tek­st Imiona

26 maja 2016, 22:46CzerwonaJakKrew sko­men­to­wał tek­st Space

13 kwietnia 2016, 16:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Space

5 lutego 2016, 00:13CzerwonaJakKrew do­dał no­wy tek­st ...  

30 stycznia 2016, 20:21CzerwonaJakKrew sko­men­to­wał tek­st Skończoność

29 stycznia 2016, 21:23sentymentalna_ sko­men­to­wał tek­st Król Da­wid

29 stycznia 2016, 21:21sentymentalna_ sko­men­to­wał tek­st Skończoność